2008-11-14 21:23:22 UTC

37.296071°, -122.167505°

2008 (522)


food (65)
sharp (4)
chestnut,
pointy,
spikes (3)